අසිරිමත් සප්ත බුද්ධාභිවන්දනාව – 2023 මාර්තු මස 19 වැනි ඉරුදින

March 22, 2023

Other Albums

Please note that our weekly Dhamma and Meditation Program on Sunday, 5th November had been cancelled. We will recommence the program from …

Please note that our weekly Dhamma and Meditation Program on Sunday, 15th October will be conducted by Ven Wegodapola Wimalagnana Thero

නොවැම්බර් 12 වන ඉරු දින – පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා සදහම් සෙවන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දැනුන්දෙමු.

ජූනි මස දෙවන (02) සිකුරාදා දින පස්වරු 7.30 සිට 9.00 දක්වා සදහම් සෙවන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දැනුන්දෙමු.

Katina Ceremony 2022