අසිරිමත් සප්ත බුද්ධාභිවන්දනාව – 2023 මාර්තු මස 19 වැනි ඉරුදින

March 22, 2023

Other Albums

මැයි මස පස්වන (05) වන සිකුරාදා දින පස්වරු 7.30 සිට 9.00 දක්වා සදහම් සෙවන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දැනුන්දෙමු.

මැයි මස 7 වන ඉරු දින – පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා සදහම් සෙවන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දැනුන්දෙමු.

Katina Ceremony 2022

Katina Ceremony 2021