ගිලන්පස සම්බුද්ධ පූජාව සහ ආශිර්වාද පිරිත් සජ්ඣායනාව : දෙසැම්බර් මස 31 වන ඉරු දින – ප.ව. 6.00 සිට 7.00 දක්වා

December 18, 2023


Other Albums

The Annual General Meeting of Sadaham Sewana Buddhist Centre Campbelltown will be held on Sunday 3rd December from 5.00 PM onwards. All …

Due to an unavoidable reason, please note that our Duruthu Sil Program on Sunday, 4th February had been cancelled. The recommencement dates …

ජනවාරි 7 වන ඉරු දින – පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා සදහම් සෙවන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.