ජනවාරි මස 20 වන සෙනසුරාදා දින – විශේෂ ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව – ගෞරවනීය අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල නන්දරතන වහන්සේගේ මාර්ගෝපදේශකත්වයෙන් – සවස 6.00 සිට 8.00 දක්වා…

December 14, 2023


Other Albums

The Annual General Meeting of Sadaham Sewana Buddhist Centre Campbelltown will be held on Sunday 3rd December from 5.00 PM onwards. All …

Due to an unavoidable reason, please note that our Duruthu Sil Program on Sunday, 4th February had been cancelled. The recommencement dates …

ජනවාරි 7 වන ඉරු දින – පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා සදහම් සෙවන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.