ජූනි මස දෙවන (02) සිකුරාදා දින පස්වරු 7.30 සිට 9.00 දක්වා සදහම් සෙවන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දැනුන්දෙමු.