වස් ආරාධනා පිංකම ජුලි මස 21 වන දින සවස 4 සිට සදහම් සෙවණ බෞද්ධ මද්යස්ථානයේදී පැවැත්වේ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *