වෙසක් දින විශේෂ ගිලන් පස පූජාව

April 16, 2023

මැයි මස පස්වන (05) වන සිකුරාදා දින පස්වරු 7.30 සිට 9.00 දක්වා සදහම් සෙවන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දැනුන්දෙමු.


Other Albums

මැයි මස 7 වන ඉරු දින – පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා සදහම් සෙවන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දැනුන්දෙමු.

Katina Ceremony 2022

Katina Ceremony 2021