වෙසක් දින විශේෂ වන්දනා වැඩසටහන – මැයි මස 26 වෙනි ඉරිදා දින

 සදහම් සෙවන බෞද්ධ භාවනා මද්‍යස්ථානයේ ස්වාමින්වහන්සේලාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ මින්ටෝ   සිංහල පාසල් දරුවන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් කෙරෙන වෙසක් බුද්ධ වන්දනාව !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *