උතුම් වස් ආරාධනා පින්කම 2023

July 13, 2022

ජූලි මස 30 වන දින සවස 4.00 සිට 5.30 දක්වා සදහම් සෙවණ විහාරස්ථානයේ පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. 

මෙම මහගු පිංකම සදහා ඔබ සැමගේ සහභාගීතත්වය අපේක්ෂා කරමු!

තෙරුවන් සරණයි!Other Albums

The Annual General Meeting of Sadaham Sewana Buddhist Centre Campbelltown will be held on Sunday 3rd December from 5.00 PM onwards. All …

Due to an unavoidable reason, please note that our Duruthu Sil Program on Sunday, 4th February had been cancelled. The recommencement dates …