ගිලන්පස සම්බුද්ධ පූජාව සහ ආශිර්වාද පිරිත් සජ්ඣායනාව : දෙසැම්බර් මස 31 වන ඉරු දින – ප.ව. 6.00 සිට 7.00 දක්වා

Date : Sunday 31st December

Time : 6.00 pm – 7.00 pm

Venue : Sadaham Sewana Buddhist Centre (Monk’s Residence)

 

Date

Dec 31 2023
Expired!

Time

6:00 pm - 7:00 pm

Location

Sadaham Sewana Buddhist Centre
Category