මැයි මස 20 වන ඉරිදා දින – විශේෂ ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව – ගෞරවනීය අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල නන්දරතන වහන්සේගේ මාර්ගෝපදේශකත්වයෙන්

Date : Sunday 5th May

Time : 5.00 pm – 7.00 pm

Venue : Sadaham Sewana Buddhist Centre (Monk’s Residence)

 

Date

May 05 2024
Expired!

Time

5:00 pm - 7:00 pm

Location

Sadaham Sewana Buddhist Centre