ජනවාරි මස 20 වන සෙනසුරාදා දින – විශේෂ ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව – ගෞරවනීය අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල නන්දරතන වහන්සේගේ මාර්ගෝපදේශකත්වයෙන්

Date : Saturday 20th January

Time : 6.00 pm – 8.00 pm

Venue : Sadaham Sewana Buddhist Centre (Monk’s Residence)

 

Date

Jan 20 2024
Expired!

Time

5:30 pm - 7:00 pm

Location

Sadaham Sewana Buddhist Centre