දෙසැම්බර් මස 17 වන ඉරු දින – විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව – ගෞරවනීය අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේගේ මාර්ගෝපදේශකත්වයෙන්

Date : Sunday 17th December

Time : 5.30 pm – 7.00 pm

Venue : Sadaham Sewana Buddhist Centre (Monk’s Residence)

 

Date

Dec 17 2023
Expired!

Time

5:30 pm - 7:00 pm

Location

Sadaham Sewana Buddhist Centre