මාර්තු මස 17 වන ඉරු දින : සප්ත බුද්ධාභිවන්දනාව සහ සීල භාවනා වැඩසටහන

තෙරුවන් සරණයි !

ශ්‍රී කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම සංඝ සංස්ථානූබද්ධව ආරම්භ කරන්නට යෙදුන සදහම් සෙවණ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයට වසර තුනක් සපිරීම නිමිත්තෙන් කෙරෙන අසිරිමත් මහා පුණ්‍යෝ‍ත්සවය…..

Under the patronage of Ven. Gangodavila Ariyagawesi Thero, the Management Committee of Sadaham Sewana Buddhist Centre Campbelltown, is in the process of organising a “සප්ත බුද්ධාභිවන්දනාව සහ සීල භාවනා වැඩසටහන” to be held on

Date    : Sunday 17th March, 2024

At        : Narellan Child, Family and Community Centre

From   : 8.30 to 18.30 hrs

The program will be attended by ;

Ven. Meethalawe Vineetha Mahimi (President of Śrī Kalyāṇī Yogāśrama Samsthā)

Ven. Tirikunamale Ananda Maha Nayaka Himi (Maha Nayaka Thero of Amarapura Dhammarakkshitha Maha Nikāya)

Ven. Prof. Attangane Ratanapala Mahimi (Adhikarana Sangha Nayaka of Sri Lanka Rāmañña Nikāya)

Ven. Wagadapola Wimalagnana Thero (Chief advisor for Baddeka Vihari Padanama, Ripplebrook and Sadaham Sewana Buddhist Centre Campbelltown)

 

We cordially invite all of you to join us and make the maximum use of this rare opportunity to realise the Four Noble Truths.

For further details and ways and means of partaking in this meritorious act, don’t hesitate to get in touch with the following:

– Sanghika Dana                      – Manoja (0404 646 092)

– “Pirikara”                                – Kamal (0470 519 520)

– Travel expenses (Air tickets) – Lahiru ( 0452 536 117) and Kamal (0470 519 520)

– General Information               – Kasun (0423 151 596), Indika (0419 239 124), Sameera (0478 132 796), Chamara (0434 121 870))

 

Date

Mar 17 2024
Expired!

Time

8:30 am - 6:30 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *