අසළ පුර පසළොස්වක පොහෝදින නීමිත්තෙන් පවත්වනු ලබන සීල භාවනා වැඩසටහන ජුලි මස 21 වන ඉරු දින

Date : Sunday 21st July

Time : 8.00 am – 5.00 pm

Venue : Sadaham Sewana Buddhist Centre (Monk’s Residence)

Conducted by : Ven. Gangodavila Ariyagawesi Thero

Agenda

පෙරවරු:
08.00 – 08.30  : කිරි පිඩු පූජාව, සිල් සමාදන් කරවීම
08.30 – 9.45     : සූත්‍ර දේශණාව
09.45 – 10.30   : භාවනාව
10.30 – 11.00    : බුද්ධ පූජාව
11.00 – 01.00    : දහවල් දානය හා විවේකය

පස්වරු:
01.00 – 03.00   : ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍ර සජ්ජායනව හා දහම් සාකච්චාව
03.00 – 03.30   : ගිලන්පස විවේකය
04.00 – 05.00   : ධර්ම දේශනාව
05.00                  : පුණ්‍යානුමෝදනාව

 

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Jul 21 2024

Time

8:00 am - 5:00 pm

Location

Sadaham Sewana Buddhist Centre